Historie a současnost

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách se nachází ve starší panelové zástavbě poblíž stanice metra A Skalka. Budova byla otevřena v roce 1961, od té doby funguje bez přerušení. V uplynulých letech prošla budova i její bezprostřední okolí zásadní rekonstrukcí. Ve výuce jsou využívány odborné učebny (cizí jazyky, fyzika, chemie, přírodopis, hudební výchova, dílna, cvičná kuchyňka). Pro výuku tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny a areál školního hřiště. Tento je využíván i k odpoledním činnostem školní družiny. Školu navštěvuje přibližně 600 žáků. Mladší žáci využívají možnosti navštěvovat školní družinu, kapacita činí 210 míst.  V odpoledních hodinách si žáci mohou vybrat z nabídky zhruba 30 zájmových kroužků.

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, což se projevuje nejen praxemi studentů a snahou o zapojování absolventů, ale také aktivní účastí na výzkumných projektech věnovaných výuce a vzdělávání. Aprobovanost učitelů činí 95 %. Výuka probíhá podle dokumentu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980, který je zaměřen na posílení výuky stěžejních předmětů (jazyky a matematika). Aktuálně je ve škole vzděláváno přibližně 5 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je důležitým aspektem pravidelná a kvalitní spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, obzvláště s PPP. Psycholožka pravidelně dochází do školy a řeší s vyučujícími problémy dětí, které vyžadují specifický přístup, radí při volbě povolání. Žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují obvodních soutěží a olympiád. Pro posílení kompetencí žáků funguje ve škole školní parlament a je vydáván časopis – Rybí zpravodaj.